DE BRUG: kleinschalig – effectief – betrokken

Historie

Voor het ontstaan van DE BRUG moeten we terug naar 1975. Een aantal medewerkers van de toenmalige AMRO Bank te Zwolle speelden toen met het idee om geld in te zamelen voor een of meer kleinschalige projecten in ontwikkelingslanden. Het woord ‘ project’ moet hierbij met een korreltje zout worden genomen. Het ging dan bijvoorbeeld om een fiets voor een plattelandsdokter die op die manier per dag meer patiënten kan bezoeken.

DE BRUG: een ‘ gouden formule’

Belangrijk is echter dat op deze manier de kloof tussen ‘gever’ en ‘ontvanger’ werd verkleind waardoor een grote betrokkenheid bij de projecten werd verkregen. Het idee sloeg aan en weldra sloten zich meer mensen aan bij het initiatief. Niet alleen collega’s maar ook vrienden en familieleden sloten zich spontaan aan en zegden een periodieke bijdrage toe. Dit leidde een aantal jaren later tot de officiële oprichting van DE BRUG. Na al die jaren werkt DE BRUG nog steeds volgens dezelfde ‘ formule’ . Ondanks de groei van het aantal leden – en mede daardoor van de inkomsten – blijft DE BRUG trouw aan haar idealen uit de beginperiode.

Contact met de leden

In de loop der jaren konden tientallen concrete, kleinschalige projecten in Afrika, Latijns Amerika en Azië met steun van DE BRUG tot stand komen. De leden worden geïnformeerd door middel van ons verenigingsblad BRUGnieuws. Maar ook worden regelmatig BRUGavonden georganiseerd waarbij veelal een bij een BRUGproject betrokken gastspreker informatie geeft over een bepaald project. En natuurlijk is er een jaarlijkse ledenvergadering. We zijn per slot van rekening een vereniging! Tijdens die ledenvergadering gaat het bestuur uitgebreid in op de projecten van het afgelopen jaar. En sinds kort hebben we dus deze website die de komende tijd verder uitgebouwd zal worden. Maar het gaat bij DE BRUG niet om eenrichtingsverkeer! Als u lid bent van DE BRUG kunt u vragen stellen over bepaalde projecten of suggesties indienen. Momenteel gaat dit nog veelal mondeling of per telefoon. Binnenkort zal deze site ok hiervoor gebruikt kunnen worden! Op deze manier kunt u werkelijk actief meedenken en participeren binnen DE BRUG!